logoleaderlasposavjepravi             logo-sadovnjaki-mali 

Trajanje in lokacija projekta

Med 1.2.2013 in 28.2.2014 smo uspešno izvedli projekt "Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih" oz. krajše »Trajnostni sadovnjaki«. Projekt je bil  sofinanciran iz sredstev Leader in je bil leta 2012 izbran na javnem pozivu LAS Posavje. Nastal je po principu »od spodaj navzgor«, saj je pobuda za projekt nastala v okviru NVO in malih kmetov, ki zaradi navezanosti na svoj kraj vztrajajo na hribovitem delu posavskega podeželja ter hkrati vidijo priložnost za svoj razvoj v naravnih in kulturnih danostih. Potekal je na območju celotne regije Posavje, v njem pa smo sodelovali zasebno podjetje - kmetija Verbena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park in nevladni organizaciji - Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno.

Potreba

Pri pripravi projekta smo izhajali iz naravne danosti  in dediščine okolja, saj je bilo projektno območje že pred več kot 100 leti znano kot odlično območje za sadjarstvo in je slovelo po najboljših sadežih. K temu so nekdaj veliko pripomogli tudi učitelji sadjarstva, kar se marsikje odraža tudi v kulturni krajini. Zaradi ekonomskih razlogov  pa se stara  sadjarska praksa opušča, kar vpliva na degradacijo okolja. Pa vendar dobri zgledi Kozjanskega parka kažejo, da postajajo revitalizirani travniški sadovnjaki na kmetijskih območjih z omejenimi možnostmi priložnost za preživetje tako ljudi kot tudi vseh ostalih bitij. Je pa za to  potrebno na prebivalstvo prenesti veliko znanja. Naše cilje smo tako uspešno povezali s cilji Lokalne razvojne strategije  Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje: povečati zaposlitvene možnosti na posavskem podeželju, vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano in vrniti življenje v vasi. Te cilje smo dosegli, saj so pridobljena znanja in zasajeni mladi travniški sadovnjaki  dobro izhodišče za prijazna »zelena« delovna mesta in samooskrbo z doma pridelano hrano na osnovi trajnostnih kmetijskih praks.

Komu je bil namenjen

Projekt je bil namenjen najširšemu krogu prebivalcev na območju LAS Posavja, prvenstveno pa malim kmetom (do 10 ha kmetijskih površin), lastnikom kmetijskih zemljišč in sadovnjakov, mladim, brezposelnim, starejšim in ženskam s podeželja . Njihov odziv je presenetljivo dober, prav tako pripravljenost za nadaljnje delo.

Naložbene aktivnosti v projektu

Zasaditev štirih oglednih travniških sadovnjakov (Svibno, Okroglice, Bistrica ob Sotli, Brezovska Gora), ki so postali učna mesta za različne trajnostne sadjarske prakse; skupaj smo zasadili 117 sadik sadnega drevja in jagodičevja, v njih pa postavili zavetišča za koristne organizme kot pomemben element biološkega ravnovesja;

Za delo v učnih sadovnjakih, pri predelavi sadja in za izobraževanja smo nabavili opremo: teleskopske žage, škarje, dekupirne žagice, pasterizatorje, naplavni filter, kotel za žganjekuho, sušilnici za sadje, sadni mlin, škropilnico ter posode za spravilo pridelka in predelavo sadja.

Izobraževalne aktivnosti v projektu

 • 60-urno modularno izobraževanje za sadjarske mojstre po standardih NPK sadjar/sadjarka,
 • 72-urno modularno izobraževanje za permakulturne načrtovalce,
 • 30-urno modularno izobraževanje o predelavi sadja po standardih NPK predelovalec sadja/predelovalka sadja,
 • podjetniški delavnici,
 • delavnici socialnega podjetništva in
 • študijski krožek »Sadje in skupnost« .
 • razstava o vplivu podeželskih učiteljev na sadjarsko kulturo Svibnega,
 • strokovna ekskurzija z ogledi dobrih praks,  
 • posvet o različnih trajnostnih pristopih v sadjarstvu,
 • izdaja DVD-ja s kratkimi izobraževalnimi filmi,

Promocija projekta

Poskrbeli smo tudi za ustrezno promocijo, zlasti z rednimi objavami v Posavskem Obzorniku in tiskovni konferenci, o našem delu pa so pisali tudi drugi mediji. Na vseh učnih mestih smo organizirali tudi dneve odprtih vrat.

Posebno priložnost za promocijo in priznanje pa je naš projekt dobil tudi v mednarodnem merilu - kot projekt, ki podpira ohranjanje biotske raznovrstnosti  katerega smo ga predstavili na   mednarodni konferenci "Biodiversity & LEADER" 3. aprila 2014 na Dunaju.

Finančni podatki o projektu

 • skupna vrednost projekta 56.310,85
 • upravičeni stroški projekta 52.324,96
 • % sofinanciranja 84%
 • zaprošena LEADER sredstva 43.952,96
 • predvidena lastna sredstva 12.357,89
 • Nekateri posamezni sklopi:
 • vrednost opreme 4.336,00             
 • izobraževanja 23.810,00 (tečaji, delavnice, ekskurzija, posvet, filmi)
 • učni sadovnjaki 5.223,00 (sadike,material in oprema za zasaditev)

Ocena opravljenega dela in rezultatov projekta

Zadovoljni smo z opravljenim delom in rezultati.

Posavce smo oborožili z znanjem z okolju prijaznimi sadjarskimi praksami, ki ohranjajo naravno ravnovesje, kar je zlasti primerno za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

V naslednjih letih lahko v Posavju upravičeno pričakujemo nove zasaditve travniških sadovnjakov, več permakulturnega pristopa pri poseganju v prostor, več dopolnilnih dejavnosti na manjših kmetijah, več izmenjav pridelkov in izdelkov, pa tudi kakšno delovno mesto več.

Med izvajanjem projekta so se spletle tudi prijateljske vezi med udeleženci, saj se družijo, izmenjujemo znanje, delijo izkušnje in si želijo novih izzivov. Le-ti so naša zaveza pri uresničevanju trajnosti projekta v naslednjih petih letih. Družila se bo tudi skupina sadjarjev, ki je nastala kot rezultat socialnega sklopa izobraževanj. Nadela si je pomenljivo ime: »Dokaj normalni sadjarji«.