Zeleni festival 2018

V okviru spomladanskih dogodkov 2018, povezanih v tradicionalni Zeleni festival, smo se v Zavodu Svibna obeležili nekatere mednarodne dneve – zdravja, Zemlje in  dreves s ciljem spodbuditi uvajanje različnih  trajnostnih praks, odgovornega odnosa do okolja in naravnih virov in ob tem graditi zdravo skupnost po principih samopomoči. Hkrati pa smo tokratni festival povezali še z  Evropskim letom kulturne dediščine, saj se zlasti skozi našo nesnovno dediščino odraža naš odnos do narave, se odraža naša kulturna krajina, pestrost in avtohtonost kulturnih rastlin.

Tako smo v pogovoru z raziskovalcem staroverskega izročila v Posočju Pavlom Medveščkom Klančarjem slišali, da niti ni šlo toliko za staro vero kot način življenja, ki je bil zaradi težkih bivanjskih razmer močno povezan z naravo. Podobno nam je od zdravilnosti dreves predstavila tudi Andreja Novak in tudi razloge, zakaj se pri vrtno hortikulturnih ureditvah zasajuje točne določene grmovnice in drevesa.

Naša dediščina, ki se odraža v kvaliteti našega okolja, so tudi odpadki v naravi – in tako smo tudi letos organizirali čistilno akcijo, hkrati pa z Jernejem Božičem razpravljali, kako s pomočjo sodobnih tehnologij (kot so npr. sončne celice) tudi na ravni samooskrbe prispevati k zmanjševanju obremenjevanja okolja.  S Klavdijo Božič smo se ob mednarodnem dnevu zdravja učili tudi nordijske hoje, ki čeprav izhaja iz drugega kulturnega okolja, tudi pri nas postaja vse bolj popularna in zdrava oblika rekreacije v naravi.

Posamezni dogodki so bili tudi del srečanj študijskih krožkov Zavoda Svibna v sezoni 2017/18, in sicer Energija prostora, Samooskrbna skupnost in manjkajoči koščki zgodovine. Dogodke pa je delno sofinancirala tudi Občina Krško.

O Zelenem Festivalu 2018 tudi v Posavskem Obzorniku >>>

Zeleni festival 2017

 V okviru Zelenega festivala 2017 smo z desetimi različnimi dogodki ponovno obeležili mednarodne okoljske dneve:  dan vode, dan Zemlje ter  dan biotske raznovrstnosti in dan Nature 2000), ob tem pa tudi mednarodno leto turizma za trajnostni razvoj.  V okviru predavanj, srečanj študijskih krožkov in drugih aktivnosti smo tako izpostavljali različne praktične trajnostne rešitve. 

Tako smo  spoznali delovanje koristnih mikroorganizmov, opozorili  in razmišljali o možnostih in načinih ponovne uporabe ustrezno prečiščene  komunalne odpadne vode, izpostavili smo problem in izziv raznovrstnih odpadkov, ki vse bolj obremenjujejo tudi naše domove. Spodbudili smo postopnost zmanjševanja odpadkov na različnih večjih javnih dogodkih, ponovno izpostavili tudi pomen travniških sadovnjakov tudi z vidika vključevanja v izvirno turistično ponudbo. Trajnostnemu turizmu smo posvetili tudi letošnji spomladanski pohod po razglednih vinorodnih gričih  med Ajdovsko jamo in Hišo frankinje Kerin. Ob odgovornem odnosu do okolja oz. narave smo razmišljali tudi o odgovornosti do soljudi, vseh šibkejših in zanamcev, pa o smiselnosti sprememb in našem lastnem angažmaju pri tem. V sklepnem dejanju smo se ponovno vrnili v naravo pred Ajdovsko jamo, ki v svojem zanimivem kraškem nedrju  odkriva veliko zanimivosti, ki jih je vredno ohraniti našim zanamcem, pa hkrati tudi pokazati v okviru zelene turistične ponudbe. 

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim predavateljem (Mariji Šoln, Sašu Obolnarju, Katji Sreš, Janiju Gačniku, Jaki Krajncu,  Karlu Gržanu, Nari Petroviču, Barbari Kink) in organizacijam (Društvu Ekologi brez meja, Kulturnemu domu Krško, Zavodu za varstvo narave, OE Novo mesto, Občini Krško in Krajevni skupnosti Senuše pa tudi za finančno podporo, vse skupaj pa vabimo k nadaljnjem širjenju in udejanjanju trajnostnih, zelenih idej – ne le na prireditvah, ampak kjer koli in kadar koli.

Zeleni festival 2016

V okviru Zelenega festivala 2016  smo izvedli več različnih dogodkov in pripravili nekaj medijskih prispevkov, ki se nanašajo na sporočila mednarodnih okoljskih dni in siceršnje prizadevanje našega zavoda za ohranjanje naravnih danosti ter okoljski vzgoji občanov občine Krško in ostalih zainteresiranih. Poseben poudarek smo dali tudi stanju netopirjev v Ajdovski jami, ki so ena najpomembnejših indikacijskih vrst za območje Nature 2000  Ajdovska jama.  V okviru festivala so se predstavili oz. odprli svoja srečanja tudi posamezni študijski krožki.

Ker so  dogodki v naravi praviloma vremensko pogojeni in prostorsko omejeni, smo letos določene teme izpostavili tudi oz. zgolj z medijskimi prispevki (npr. z objavo v Posavskem Obzorniku), ki dosegajo večjo število bralcev.

Tako smo 2.2.2016 pripravili prispevek o mokriščih, objavljen na spletni strani zavoda in socialnih omrežjih,  12.2.2016 predavanje Andreje Brence in Mateje Strgulec o Finančnih spodbudah za sonaravne kmetijske prakse s poudarkom na sadjarstvu in kmetovanju na zavarovanih območjih, 17.3.2016 smo prispevek Mokrišča, dragocena vodna okolja objavili v Posavskem Obzorniku, 21.3.2016 smo izvedli dobrodelno učno akcijo članov zavoda v opuščenem sadovnjaku, 28.3.2016 ponovno tudi Spomladanski pohod proti Straži pri Krškem, 8.4.2016 predavanje Marie Ane Kolman, Gozdni doktor, 26.4.2016 Predstavitev pomena travniških sadovnjakov ob mednarodnem dnevu dreves, 20.5.2016 pa ob evropskem dnevu Nature 2000 in mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti Večer biotske pestrosti pred Ajdovsko jamo, pri katerem so sodelovali  Dušan Klenovšek, Stanislav Gomboc, Andrej Hudoklin.

Zeleni festival 2015

V  letu  2015 smo v Zavodu Svibna. Zeleni festival oz. izobraževalno družabne dogodke »zelenih« vsebin po različnih krajih Posavja povezali z 10. obletnico delovanja zavoda , te pa smo povezali tudi z mednarodnim letom tal, svetlobe in tehnologij, povezanih s svetlobo ter evropskemu letu za razvoj.

5.3.2015 smo organizirali predavanje »Kako spodbuditi in ohranjati mikrobiološke procese v tleh za pridela kakovostne  in zdrave hrane v izvedbi: Vita Klinc in dr. Marka Devetaka,  17.3.2015 smo člani zavoda izvedli dobrodelno akcijo v sadovnjaku socialno ogrožene družine, 19.3.2015 19. 3 2015 v sodelovanju s Trajnostno akademijo Gibanja TRS v Knjižnici Sevnica predavanje dr. Dušana Pluta Trajnostni razvoj sveta  in Slovenije – utopija ali realna alternativa?, 6.4.2015 Spomladanski pohod  na Veliki Trn z raziskovanjem naravnih lepot okolice19.4.2015 predavanje Sadna vina – dediščina in priložnost hribovskih kmetij v izvedbi Toneta Hrovata iz Centra Grm Novo mesto, 23.4.2015 predavanje Kompostno stranišče in načini vermikompostiranja v izvedbi Robija Špilerja in Tilna Kuštrina, delavnico Analiza zemlje za potrebe vrtnarjenja, ki jo je izvedla ddr. Ana Vovk Korže, 1.6.2015 pa še posvet  Priložnosti povezovanja pridelovalcev  industrijske konoplje v Posavju,  v sodelovanju s KGZ Novo mesto in Gibanjem  za trajnostni razvoj Slovenije – TRS.

V  okviru Zelenega festivala 2015 se je po skupno promocijo vključila tudi Zveza ekoloških gibanj z dogodkom ob mednarodnem dnevu zemlje, 22. aprila 2015.

Zeleni festival 2014

  1. Zeleni festival 2014 smo ob obeležitvi mednarodnih okoljskih dni poseben poudarek dali Mednarodnemu letu družinskega kmetovanja.

Tako smo 22. 3. 2014 smo na sedežu zavoda organizirali predavanje in razpravo z naslovom »Ekološka pridelava grozdja«, v izvedbi kmetijske svetovalke Andreje Brence, 29.3.2014  nadaljevanje čistilne akcije divjega odlagališča smeti ID odlagališča 6177., 3.4.3014  smo v sodelovanju s partnerji projekta »Trajnostni sadovnjaki« in LAS Posavje  sodelovali na mednarodni konferenci »Leader in Biotska pestrost«  na Dunaju v Avstriji. Izmenjali smo zanimive izkušnje in navezali stike za prihodnje projekte.  11.4.2014  smo izvedli  Naravoslovni dan v sadovnjaku in kraškem polju. 21.4.2014 smo organizirali Pohod ob Dnevu Zemlje, ki je potekal od Brezovske Gore ob vinogradih in vodnih virih, skozi gozdove do Velikega Trna , kjer so si pohodniki lahko ogledali tudi obnovljeno nekdanjo staro šolo »Našo hišo 470«. 23. 5. 2014  smo ob Dnevu biotske pestrosti organizirali dogodek »Pestrost življenja v sadovnjaku«. V učnem trajnostnem sadovnjaku smo spoznali različna zavetišča za koristne organizme v sadovnjaku, pod vodstvom ornitologa Marjana Gobca opazovali  in se učili prepoznavanja različnih vrst ptic, v večernem mraku pa pred Ajdovsko jamo opazovali netopirje pri njihovem zletu na večerni lov. 1.6.2014 pa smo organizirali zeliščarski pohod »Prepoznavanje, nabiranje in priprava zdravilnih rastlin za domačo rabo«, ki je bil prestavljen zaradi slabega vremena s 26. aprila 2014 in je tako namesto dneva zemlje in dreves obeležil dan okolja. Pohod je bil izveden po obronkih Kozjanskega, vodil ga je mag. Jože Kukman.

Zeleni festival 2013

Z dogodki Zelenega festivala 2013 smo ob tradicionalni obeležiti mednarodnih okoljskih dni posebej izpostavili Mednarodno leto sodelovanja na področju voda.

3.4.2013 smo organizirali Okroglo miza o agrarnih skupnostih , ki jo je vodil g.  Tine Premrl.

6.4.2013 smo izvedli čistilna akcija  po vasi in okolici , nato pa še predavanje  Saša Obolnarja »Zanimivosti povodja potoka Senuše in kaj nam sporočajo«. Po predavanju pa je sledil še obisk Ajdovske jame (naravne vrednote državnega pomena) s svetilkami.

22.4.2013 je potekalo Permakulturno srečanje ob Dnevu Zemlje, ki ga je vodila permakulturna učiteljica Jožica Fabjan. Predavala je o integrirani skrbi za škodljivce in družinskem vrtu za prehrano, kot simbolni prispevek ob Dnevu Zemlje pa so udeleženci zasadili sencoljubne rastline v  nedavno zasajenem sadovnjaku.

25.4.2013 smo organizirali Pohod po Dunajski poti, v okviru katerega smo obiskali tudi staroselsko gradišče in zdravilne točke na Dunaju nad Krškim, ki smo  ga 21. maja 2013 prostovoljno uredili ter sanirali posledice snegolomov. S pohodom smo obeležili  dan biotske raznovrstnosti, dan parkov, mednarodno leto sodelovanja  na področju voda, dogodke pa umestili tudi v Teden vseživljenskega učenja in 2. posavski festival pohodništva. Zaključili smo ga   pred Ajdovsko jamo z večernim opazovanjem netopirjev.

Zeleni festival 2012

V okviru Zelenega festivala 2012 smo v Zavodu Svibna obeležili tri pomembne okoljske datume – mednarodni dan voda, mednarodni dan zemlje in mednarodni dan biotske pestrosti. Nekateri od dogodkov so namenjeni tudi obeležitvi 20. obletnice razglasitve Ajdovske jame za kulturni in zgodovinski spomenik, drugi pa mednarodnemu letu netopirjev.

Mednarodnemu dnevu voda (24.3.2012) je posvečena organizacija in izvedba čistilne akcije divjega odlagališča v kraškem dolu, ID odlagališča 6177 (v sklopu akcije Očistimo Slovenijo) ter predavanje o krasu krškega gričevja, pomenu izvirov in ogled Ajdovske jame v izvedbi Saša Obolnarja, Mojce Platinovšek in Bernardke Zorko.

  1. 4. 2012 smo v Mestnem muzeju Krško v sodelovanju s Kulturnim domom Krško predstavili monografijo Ajdovska jama, ki jo je konec leta 2011 izdala Avstrijska akademija znanosti na osnovi skupnih raziskav Inštituta za paleontologijo Univerze na Dunaju, Geološkega zavoda Slovenije ter Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete in Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dogodek je posvečen 20. obletnici razglasitve Ajdovske jame pri Nemški vasi za kulturni in zgodovinski spomenik. Na predstavitvi je sodelovalo 6 predavateljev (2 iz Avstrije in 4 iz Slovenije, vsi z uglednih raziskovalnih inštitucij). Po predstavitvi je sledil obisk Ajdovske jame in druženje z razpravo.

15.4.2012 smo organizirali predavanje  in predstavitev knjige »Živeti z naravo«, avtorjev Slobodane Slak in Sebastjana Gregoršanca, v okviru katerega so bile predstavljene teme gradnja z naravnimi materiali, prehrana, nega otroka, odpadne snovi, kako se v vsakdanjem življenju izogniti nepotrebnim stroškom,…

22.4.2012 smo organizirali predavanje in delavnico Permakulturni vrt in visoka greda v  izvedbi permakulturne učiteljice Jožice Fabjan.

Dan biotske raznovrstnosti in mednarodno leto netopirjev smo obeležili  25.5.2012 z večernim dogodkom, posvečenim netopirjem z naslovom Dan mladosti z netopirji. S krajšim predavanjem o življenju in koristnosti netopirjev je sodelovala Alenka Petrinjak, članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, druženje pa smo zaključili z večernim opazovanjem netopirjev pred Ajdovsko jamo..

Zeleni festival 2010

Tema Zelenega festivala 2010, ki je potekla med 21. marcem in 22. majem 2010 na več lokacijah po občinah Krško in Radeče, je bila Biotska raznovrstnost s ciljem obeležitve Mednarodnega leta biotske raznovrstnosti. Tako smo 21.3.2010 poslušali predavanje Antona Komata »Vzgoja domačih semen za bogastvo in neodvisnost«, 22.3.2010 doživeli Prikaz obnovitvene rezi visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki ga je izvedel Janez Gačnik, 7.4.2010 izvedli Naravoslovno potepanje po Podjami in obisk Ajdovske jame, 18.4.2010 organizirali posvet »Grajski hrib Svibno – naravni rezervat?«, na katerem so sodelovali Dušan Klenovšek, Jože Prah, Tanja Kosar, 21.4.2010 še predavanje Dušana Klenovška »Zakladi posavske narave«, 23.4.2010 predavanje Franca Kotarja in Janija Gačnika »Travniški sadovnjaki in njihov pomen« in ob tem posadili tudi eno sadno drevo, 18.5.2010 večerno predavanje in opazovanje netopirjev pred Ajdovsko jamo,  k izvedbi dogodkov pa so se nama pridružili tudi KTRC Radeče, ki je 13.5.2010 izvedel Zeleni večer na Magolniku, Kulturni dom Krško v izvedbi srečanja 21.5.2010 Kako z zelenimi dejavnostmi kvalitetno preživeti«, na katerem je na temo  Eko turizem in permakultura predaval Domen Zupan iz Zavoda Ekovas, svojo ekološke kmetijo pa je kot primer dobre prakse predstavil ekološki kmet Zvone Černelič. 22.5.2010  pa je že tradicionalno, ekološka tržnica s predstavitev ekoloških krožkov OŠ in SŠ v Občini Krško ter ekoloških kmetov iz Posavja sodelovalo podjetje Kostak d.d.

Zeleni festival 2009

»Zelena nit« 5. Zelenega festivala je bil turizem  – njegovi pozitivni in negativni učinki na okolje.  Tematiko smo skušali izpostaviti skozi vrsto dogodkov, ki so se prepletali in dopolnjevali tudi  projekt »Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi«.  Razmišljali smo o tem, kašne vrste turisti smo,  koliko spoštujemo tisto, kar sicer tako radi vidimo in je motiv naših potovanj, kako se kot turistični ponudniki odzivamo potrebam okolja in časa… Prav tako smo govorili tudi o tem, kako lahko turizem poveča svoje pozitivne vplive na okolje…pa tudi o tem, kako vpliva  rabo lokalnih virov, energije, odpadkov in odpadnih voda… Spoznavali pa smo tudi lepoto naših krajev in se učili interpretiranja narave. Dogodke smo med 14.4.2009 in 20.5.2009 izvedli na območju štirih posavskih občin (Krško, Kostanjevica na Krki , Brežice in Sevnica. Izvedli smo tri delavnice »Naravne zanimivosti Posavja v turistični ponudbi«,  ki  jih je vodil  mag. Hrvoje T. Oršanič, delavnico »Vodenje po pešpoteh«, ki jo je vodil Jože Prah, 22.4.2009 razpravo o pozitivnih in negativnih vplivih turizma na okolje, ob tem pa še projekcijo filma o Jovsih in poslušanje netopirjev pred Ajdovsko jamo, 24.4.2009  predavanje Toneta Hrovata s Centra Grm Novo mesto o Lokalni potrošnji ter ob posadili tudi drevo, ob tem pa smo sodelovali tudi s podjetjem Kostak d.d. pri izvedbi Ekološke tržnice, na kateri os e na terasi pred  Mercatorjevim trgovskim centrom v Krškem predstavile osnovne šole iz občini Krško in  ekološki kmetje.

Zeleni festival 2008

Četrti Zeleni festival smo pod sloganom »Dober potrošnik  – slab okoljevarstvenik?« razširili tudi na nekaj drugih krajev v regiji Posavje in ga tudi terminsko okrepili.

Osrednji, strokovni del festivala je bil posvet, 21.4.2008, na katerem so ob sodelavcih zavoda sodelovali Lidija Živčič iz društva Focus (Trajnostna potrošnja), Tone Hrovat s Srednje kmetijske šole Grm (Regionalno ali globalno, premislimo ob nakupu živil), dr. Ana Vovk Korže iz Inštituta za promocijo varstva okolja (Okolje in ekoremediacije) in podjetje Kostak d.d. (Embalaža — koliko in kam bi z njo?).  Ob tem pa predstavili tudi prvo številko  časopis Zeleni krog.

Pred tem smo 19.4.2017 z Meto Vrhunc izvedli delavnico biodinamičnega kmetovanja, 20.4.2008 Pohod po Čateževi energijski poti na Šentvid nad Čatežem, 22.4.2008 pa še predavanje Antona Komata na Trnovcu v občini Sevnica z naslovom “Srečna bebavost potrošništva“ .

Z dvodnevnim predvajanjem dokumentarnega  filma (22. in 23.4.2008) »Kruh naš vsakdanji» se je k festivalskemu dogajanju pridružil tudi Kulturni dom Krško, z Ekotržnico za osnovne šole in Šolo varčne vožnje pa  17.5.2008 ponovno tudi podjetje Kostak d.d.