V okviru projekta bo ob novi razstavi, obnovljeni infrastrukturi poudarek na razvoju novih programov in storitev, za kar bodo izvedena različna izobraževanja tako s področja varstva narave kot izročila in veščinah Ajdov, raziskovalo izročilo, nabavilo premično opremo, vneslo sodobne pristope interpretacije (VR in kostumirani animatorji), pripravilo načrt upravljanja naravne vrednote in kulturnega spomenika,  gradilo na kulinarični in rokodelski ponudbi, povezalo razvito ponudbo v nov integralni turistični produkt,  seznanjalo in osveščalo lokalno javnost…

V projektu smo si zastavili  naslednje cilje:

  • prispevati k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti z osveščanjem in vključevanjem lokalnega prebivalstva v razvoj trajnostne turistične ponudbe v varovanih območjih (Natura 2000 Ajdovska jama, Biosferno območje Kozjansko, idr.)
  • razviti storitve, ki prispevajo k revitalizaciji oz. boljši izkoriščenosti posamičnih objektov kulturne dediščine (zapuščina Ajdov) in naravnih vrednot za namene trajnostnega turizma (doživljajski produkti, virtualno doživljanje dediščine), ob tem pa tudi razvoj ostalih lokalnih produktov in ponudbe, s tem pa prispevati k družbeno gospodarskem razvoju območja;
  • zagotoviti boljšo dostopnost do naravoslovnih,  kulturnih, izobraževalnih, prostočasnih in socialnih vsebin za boljšo kakovost življenja različnim ciljnim skupinam obiskovalcev.

Tako kot projekt povezuje različna ajdovska obdobja in lokacije v regiji Posavje,  naravno in kulturno dediščino, povezuje tudi partnerje vseh sektorjev, ki bo vsak pomembno prispeval k izvedbi in zagotavljanju trajnostni rezultatov operacije. Na osnovi rezultatov operacije se bodo storitve in programi še nadgrajevali, zagotovljeno bo upravljanje naravne vrednote in arheološkega najdišča, partner 2 bo z ohranjenim delovnim mestom zagotavljal kontinuirano strokovno podporo, partner 4 tudi skupno promocijo na trgu. Kot viri za zagotavljanje trajnosti pa so ob javnih predvideni zlasti prihodki iz naslova prodaje storitev, produktov.

Rezultati in učinki operacije bodo sledeči: ureditev jamske infrastrukture (2 ukrepa), strokovne podlage (4), načrt upravljanja (1), čelne svetilke za obiskovalce jame (10), študijska krožka, delavnice (rokodelske -3, kulinarične – 1, za vodnike, interprete – 6, za otroke in mladino -3, predavanja, predstavitve -4), novi programi, ponudba (spominki – 1, razviti jedilniki -4, programi za virtualno doživljanje dediščine – 3, razstava – 1, animacijski programi -1 ), 4 VR očal,  10 kompletov historičnih oblačil in 10 oblačil za obiskovalce za igriva doživetja, 40 kompletov historičnega jedilnega pribora, javni dogodki na najdiščih (3), oblikovan nov inovativni integralni turistični produkt (1), objave na spletnih straneh in socialnih omrežjih partnerjev (20), promocijski film (1), objave v medijih (6), e- brošura (1), tiskovna konferenca (1), število vključenih (510) , število vključenih v ozaveščanje o varovanju narave (70), delovna akcija (1), elaborat o Ajdih (1), ohranitev delovnega mesta (1).

Učinki in rezultati projekta so prenosljivi na druga območja Slovenije ali države EU s podobnimi izzivi, naj si gre za inovativno uvajanje tehnične rešitve za virtualno predstavljanje in doživljanje dediščine, igrive animacije in doživetja po principu LARP ali pa upravljavski načrt arheološke dediščine in naravne vrednote, ki predstavlja poseben izziv tudi na drugih podobnih lokacijah.

Projekt je namenjen prebivalcem iz neposredne soseske arheoloških najdišč in naravnih vrednot, kmetom, turističnim vodnikom in animatorjem,  gostinskim ponudnikom, ženskam s podeželja, otrokom, mladim, starejšim, osebam z  zmanjšanimi zmožnostmi, turističnim agencijam, zainteresirani javnosti, različnim ciljnim skupinam lokalnih obiskovalcev in turistov. Namenjen pa je tudi naravnemu okolju in ogroženim vrstam.