Projekt Ajdi! na osnovi izročila o Ajdih in njihovega odnosa do narave povezuje naravno in kulturno dediščino območja LAS  Posavje in pri tem rešuje več potreb navedenega območja: P7 (Ohranjanje narave in krajine ter vključevanje naravne in kulturne dediščine v razvoj trajnostnega turizma), P3 (Vnos novih znanj za dvig dodane vrednosti obstoječim proizvodom in za razvoj novih proizvodov in storitev), P8 (: Razvoj in implementacija inovativnih turističnih produktov in ponudbe), ob teh pa še P1 (Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest), P11 (Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje privlačnosti prostora), P12 (Povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo z razvojem novih storitev in krepitvijo zaposlitvenih priložnosti na področjih prepoznanih socialnih izzivov) in  P15 (Krepitev vseživljenjskega učenja).

Povezuje arheološka najdišča Posavja, ki imajo v svojem nazivu  pridevnik »ajdovski«, in ki se nahajajo sredi območij naravne dediščine oz. posebnih varovanih  območij,  kot so to npr. v okviru omrežja Natura 2000 (Ajdovska jama pri Nemški vasi), Kozjanskega parka in biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko (Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah, Ajdovski Gradec nad Vranjem pri Sevnici), pa tudi v okviru posebnih gozdnih območij in blizu posameznih naravnih vrednot (Ajdov grob na obronku gozda Jatna v občini Radeče).

Izbrane lokacije so bile že v preteklosti predmet posameznih naložb in razvojnih aktivnosti, na katerih se že odvijajo programi za obiskovalce. Na vseh lokacijah je poseben izziv varovanje dediščine, dostopnost (bodisi zaradi terena bodisi zaradi varstvenih ukrepov bodisi zaradi načina interpretiranja  vsebin), pa tudi upravljanje infrastrukture za obiskovalce, predstavljajo pa odličen potencial za trajnostni razvoj identitete relativno odročnih območij regije. Take lokacije predstavljajo tudi odličen potencial za zagotavljanje kakovosti življenja, za ohranjanje in razvoj identitete območja ter tudi konkurenčne prednosti za njegov trajnostni razvoj, zlasti v povezavi z razvojem različnih vsebin, programov sonaravnega turizma, preko teh pa tudi k naravovarstvenem ozaveščanju prebivalcev.

Projekt Ajdi! bo k temu na svojstven način gotovo soprispeval.