Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Partnerji projekta bomo z različnimi aktivnostmi v 2-leti trajajočem projektu  dosegli  naslednje cilje:

 1. Krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev na območju razpršene poselitve oziroma na podeželskem območju o učinkovitejšem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN ter o možnosti ponovne uporabe očiščene vode v kmetijske namene.
 2. Krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev, zlasti kmetov o varovanju vodnih virov na vodovarstvenih območjih z namenom zaščite vodnih virov in tal.
 3. Izboljšati stanje vodnih virov (podtalnice) na vodovarstvenih območjih, ki so obremenjena z intenzivnim kmetovanjem in vzpodbujati sonaravno kmetovanje.
 4. Izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih sonaravnih trajnostnih tehnologij čiščenja komunalnih odpadnih voda.
 5. Krepiti informiranost in ozaveščenost vseh lokalnih prebivalcev o ponovni uporabi deževnice v gospodinjstvih.
 6. Krepiti informiranost in ozaveščenost o mokriščih.
 7. Ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti na podeželskem območju, območju NATURA 2000 Ajdovska jama in vodovarstvenih območjih.

Ciljne skupine bodo vključene v projekt s/z:

 • Izvedbo predstavitvenih delavnic in individualnimi svetovanji v svetovalni pisarni.
 • Vodenimi ogledi vodovarstvenih območij in dobrih praks čiščenja odpadne vode.
 • Postavitvijo informativnih tabel.
 • Izdelavo in prikazom hidrogeološkega modela vodonosnika in geološkega stolpca.
 • Izvedbo fotonatečaja na temo »Voda« in na temo »Mokrišča«.
 • Objavami v lokalnih časopisih, na lokalni TV s prispevki in objavo kratkih filmov ter na spletnih straneh partnerjev.
 • Razdelitvijo zloženk in brošur lokalnim prebivalcem.

Zadane cilje bomo dosegli tudi z izgradnjo dveh pilotnih malih komunalnih čistilnih naprav, ki omogočajo čiščenje komunalne odpadne vode na sonaraven način, z naravnimi materiali in postopki, brez uporabe kemikalij ter s spremljanjem in preizkušanjem njunega delovanja s fizikalno – kemijskimi analizami. Ena izmed pilotnih čistilnih naprav bo zgrajena na območju NATURA 2000 Ajdovska jama. Obe predstavljata inovativni rešitvi za Posavje, saj na našem območju takšni napravi še nista bili zgrajeni. Rezultati bodo javno dostopni preko različnih medijev, tudi spletnih strani partnerjev in tiskanih gradiv, pilotni napravi v dogovoru s solastniki zemljišča ves čas trajnostni projekta, prav tako bo poskrbljeno tudi za več dogodkov za širšo javnost v okviri nadaljnjih okoljskih programov.

Več o projektu: https://www.krsko.si/objava/174672 in  https://www.kostak.si/varujvodo.html