Trajnostni sadovnjaki

Med 1.2.2013 in 28.2.2014 smo uspešno izvedli partnerski projekt "Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih" oz. krajše »Trajnostni sadovnjaki«. Projekt je bil  sofinanciran iz sredstev Leader in je bil leta 2012 izbran na javnem pozivu LAS Posavje. Nastal je po principu »od spodaj navzgor«, saj je pobuda za projekt nastala v okviru NVO in malih kmetov, ki zaradi navezanosti na svoj kraj vztrajajo na hribovitem delu posavskega podeželja ter hkrati vidijo priložnost za svoj razvoj v naravnih in kulturnih danostih. Potekal je na območju celotne regije Posavje, v njem pa smo sodelovali zasebno podjetje - kmetija Verbena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park in nevladni organizaciji - Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno.

Cilji projekta: Pri pripravi projekta smo izhajali iz naravne danosti  in dediščine okolja, saj je bilo projektno območje že pred več kot 100 leti znano kot odlično območje za sadjarstvo in je slovelo po najboljših sadežih. K temu so nekdaj veliko pripomogli tudi učitelji sadjarstva, kar se marsikje odraža tudi v kulturni krajini, posuti s starimi visokodebelnimi drevesi oz. travniškimi sadovnjaki. Zaradi ekonomskih razlogov  pa se stara  sadjarska praksa opušča, kar vpliva na degradacijo okolja. Pa vendar dobri zgledi Kozjanskega parka kažejo, da postajajo revitalizirani travniški sadovnjaki na kmetijskih območjih z omejenimi možnostmi priložnost za preživetje tako ljudi kot tudi vseh ostalih bitij. Je pa za to  potrebno na prebivalstvo prenesti veliko znanja. Naše cilje smo tako uspešno povezali s cilji Lokalne razvojne strategije  Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje: povečati zaposlitvene možnosti na posavskem podeželju, vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano in vrniti življenje v vasi. Te cilje smo dosegli, saj so pridobljena znanja in zasajeni mladi travniški sadovnjaki  dobro izhodišče za prijazna »zelena« delovna mesta in samooskrbo z doma pridelano hrano na osnovi trajnostnih kmetijskih praks.

Ciljne skupine: Projekt je bil namenjen najširšemu krogu prebivalcev na območju LAS Posavja, prvenstveno pa malim kmetom(do10ha kmetijskih površin), lastnikom kmetijskih zemljišč in sadovnjakov. Ciljali pa smo tudi na ženske, brezposelne in mlade. Odziv pri ciljnih skupinah  (mali kmetje, mladi, brezposelni, starejši in ženske iz podeželja) je presenetljivo dober, prav tako pripravljenost za nadaljnje delo.

Projektne aktivnosti in rezultati: V okviru projekta so bila tako izvedena različna strokovna izobraževanja, namenjena pridobivanju poklicnih veščin na področju trajnostnega sadjarstva in predelave sadja, spoznavanju podjetniških priložnosti  vključno s socialnim podjetništvom, učenju permakulturnega načrtovanja, itn. Vzpostavljeni so bili ogledni učni sadovnjaki, v katerih imajo posebno mesto tudi zavetišča za koristne organizme...

Učni sadovnjaki:

 • zasadili smo štiri ogledne travniške sadovnjake (Svibno, Okroglice, Bistrica ob Sotli, Brezovska Gora), ki bodo postali učna mesta za različne trajnostne sadjarske prakse; skupaj smo zasadili 117 sadik sadnega drevja in jagodičevja, v njih pa postavili zavetišča za koristne organizme kot pomemben element biološkega ravnovesja;
 • za delo v učnih sadovnjakih, pri predelavi sadja in za izobraževanja smo nabavili: teleskopske žage, škarje, dekupirne žagice, pasterizatorje, naplavni filter, kotel za žganjekuho, sušilnici za sadje, sadni mlin, škropilnico ter posode za spravilo pridelka in predelavo sadja.

Izobraževanja:

 • 60-urno modularno izobraževanje za sadjarske mojstre  po standardih NPK sadjar/sadjarka (izvajalec Kozjanski park); udeležilo se ga je 39 Posavcev, kar nekaj udeležencev je že pridobilo oz. je v teku pridobivanja certifikata NPK sadjar/sadjarka. Poleg teoretičnih vsebin so udeleženci na delavnicah sadili, cepili in opravili rez sadnega drevja ter izdelali zavetišče za divje čebele;
 • 72-urno modularno izobraževanje za permakulturne načrtovalce (nosilec aktivnosti Zavod Svibna) je 30 tečajnikov opremilo z osnovnimi znanji za permakulturno načrtovanje posesti, kmetij, doma,ipd., so pa ta znanja osnova za pridobitev mednarodne licence po dvoletnem praktičnem delu in zagovoru; po skupinah so izdelali povsem konkreten načrt permakulturne zasnove posestva;
 • na 30-urnem modularnem izobraževanju o predelavi sadja po standardih NPK predelovalec sadja/predelovalka sadja (nosilec aktivnosti Kozjanski park) je bilo 33 udeležencev, dve udeleženki sta že pridobili certifikat NPK predelovalka sadja; poleg teoretičnega dela so na praktičnih delavnicah sušili sadje, pridelali sok in skuhali žganje;
 • podjetniški delavnici, namenjeni iskanju priložnosti na podeželju v Bistrici ob Sotli in na Svibnem (izvajalec Verbena d.o.o.), sta 35 udeležencev oborožili s pogumom, informacijami in osnovami za uresničitev podjetniških zamisli;
 • sklop socialnih vsebin (nosilec in izvajalec Zavod Svibna) je imel na dveh delavnicah socialnega podjetništva (15 udeležencev) in študijskem krožku »Sadje in skupnost« (15 udeležencev) cilj spodbuditi povezovanje malih kmetov in sadjarjev, povečati samooskrbo in vzajemen razvoj kmetijske sadjarske dejavnosti pri vsakem od članov. Rezultat je skupina sadjarjev, ki se je povezala v neformalno skupino z namenom izmenjave izkušenj, znanj in opreme;
 • razstava o vplivu podeželskih učiteljev na sadjarsko kulturo Svibnega je izhajala iz dolge tradicije šole na Svibnem, kjer so generacije učiteljev (in duhovnikov) veliko pozornosti posvečale učenju in vzgajanju učencev o naravi prijaznih sadjarskih praksah. To se je kasneje odrazilo na mnogih zasaditvah travniških sadovnjakih na širšem območju Svibnega. Prikazan je bilo bogat knjižni arhiv in drugi dokumenti;
 • strokovna ekskurzija z ogledi dobrih praks je bila konec oktobra 2013 (50 udeležencev); obiskali smo ekološko kmetijo Očko v Zg. Rečici pri Laškem (ekološka pridela in predelava zelenjave, partnersko kmetijstvo), sadjarsko kmetijo Rebernik v Pamečah pri Slovenj Gradcu (travniški sadovnjaki, predelava v sok, storitve za druge) in ekoremediacijski center Dole pri Poljčanah (učni poligon za samooskrbo po permakulturnih pristopih);
 • posvet o različnih trajnostnih pristopih v sadjarstvu pa je 24.1.2014  osvetlil travniške sadovnjake kot pomemben element razvoja podeželja v smeri trajnostnega razvoja, ki so z vidika ohranjanja narave tudi dober primer naravi prijaznega kmetovanja.
 • izdajali smo tudi DVD s kratkimi izobraževalnimi filmi za vse, ki bodo zasadili nov travniški sadovnjak, obnovili obstoječega, ga dopolnili z zavetiščem za koristne organizme, gomilasto gredo oz. želijo na razumljiv in nazoren način izvedeti osnovne informacije o načrtovanju, zasaditvi, rezi in cepljenju v travniških sadovnjakih. Dostopni so v knjižnicah Posavja in naših spletnih straneh.

Poskrbeli smo za ustrezno promocijo, zlasti z rednimi objavami v Posavskem Obzorniku in tiskovni konferenci, o našem delu pa so pisali tudi drugi mediji. Na vseh učnih mestih smo organizirali tudi dneve odprtih vrat.

Posebno priznanje pa naš projekt dobil tudi v mednarodnem merilu - kot projekt, ki podpira ohranjanje biotske raznovrstnosti  smo ga predstavili na   mednarodni konferenci "Biodiversity & LEADER" 3. aprila 2014 na Dunaju, več >>> 

Različni viri navajajo, da predstavljajo travniški sadovnjaki predstavljajo habitat kar preko 5.000 vrst živih bitij.  Pomembna življenjska prostora sta tako  posamezno drevo, kot tudi drevesno travinjski prostor. K  biotski raznovrstnosti pa prispevajo tudi prizadevanja za ohranjanje starih, odpornejših sadnih sort, kot tudi  načela podpornosti rastlin in živali pri načrtovanju in vzdrževanju sadovnjaka, ki ob tem zagotavlja tudi naravno ravnovesje in zaščito pred nezaželenimi organizmi.  Okolju in naravi je prijazno tudi spodbujanje samooskrbe in lokalne oskrbe. Delo v sadovnjaku, ki temelji na sonaravnih metodah, omogoča tudi zdravo preživljanje prostega časa, preprečuje zaraščanje podeželja, kmetijskih površin, vpliva pa tudi na socialno povezanost, soodvisnost in oskrbo različnih skupin...

Finančni podatki:

 • skupna vrednost projekta 56.310,85
 • upravičeni stroški projekta 52.324,96
 • % sofinanciranja 84%
 • zaprošena LEADER sredstva 43.952,96
 • predvidena lastna sredstva 12.357,89

Nekateri posamezni sklopi:

 • vrednost opreme 4.336,00             
 • izobraževanja 23.810,00 (tečaji, delavnice, ekskurzija, posvet, filmi)
 • učni sadovnjaki 5.223,00 (sadike,material in oprema za zasaditev)

Zaključek

Zadovoljni smo z opravljenim delom in rezultati. Posavce smo oborožili z znanjem z okolju prijaznimi sadjarskimi praksami, ki ohranjajo naravno ravnovesje, kar je zlasti primerno za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. V naslednjih letih lahko v Posavju upravičeno pričakujemo nove zasaditve travniških sadovnjakov, več permakulturnega pristopa pri poseganju v prostor, več dopolnilnih dejavnosti na manjših kmetijah, več izmenjav pridelkov in izdelkov, pa tudi kakšno delovno mesto več. Med izvajanjem projekta so se spletle tudi prijateljske vezi med udeleženci, saj se družijo, izmenjujemo znanje, delijo izkušnje in si želijo novih izzivov. Le-ti so naša zaveza pri uresničevanju trajnosti projekta v naslednjih petih letih. Družila se bo tudi skupina sadjarjev, ki je nastala kot rezultat socialnega sklopa izobraževanj. Nadela si je pomenljivo ime: »Dokaj normalni sadjarji«.

Trajnostni sadovnjaki

Plan B za Slovenijo

LAS Posavje

Prijava na e-novice