Razvoj zavoda

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, je bil ustanovljen leta 2005 , takrat še pod imenom Zavod Vrbov Log, z namenom varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvojem turizma in ostalih trajnostnih dejavnosti na podeželju. S prvotne usmerjenosti na bližnjo Ajdovsko jamo, naravno vrednoto državnega pomena ter kulturni in zgodovinski spomenik, je zavod kmalu začel razvijati vsebine, ki so presegle lokalni nivo, pri tem pa se usmeril tudi na izobraževanje in osveščanje različnih skupin prebivalstva širom regije Posavje.

Vsebine različnih dogodkov, taborov, Zelenih festivalov, študijskih krožkov in drugih projektov so močno povezane s spoznavanjem in varovanjem narave in kulturne dediščine, varovanjem virov, ekološkim kmetovanjem, na zgodbah temelječem turizmu, prenosu veščin in znanj med generacijami. Ob tem pa tudi na osnovi lastnega zgleda razvijamo storitve v podporo in pomoč vsem, ki želijo temeljne vire, znanja in vrednote ohraniti zanamcem: ob pripovedovanju zgodb in turističnih vodenjih so med našimi storitvami tudi različne sonaravne rešitve s področja ekoremediacij in sonaravnih kmetijskih praks.

Osnovni podatki

Zavod Svibna , Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec pri Krškem
info@zavod-svibna.si
+386(0)31329625
TRR : SI56 6100 0001 8626 190 (Delavska hranilnica d.d)
Davčna številka: 74415662
Matična številka: 2079771000
Zastopnik zavoda: Bernardka Zorko (direktorica)

Članstvo v zavodu

Cilj delovanja Zavoda Svibna je zlasti v širitvi različnih trajnostnih praks, pri tem pa želimo delovati odprto in povezovalno tako za posameznike kot organizacije, ki jih naše aktivnosti zanimajo.

Tako smo v ustanovitvenem aktu zavoda predvideli tudi članstvo v zavodu.

Član Zavoda Svibna je lahko vsak, ki s svojim delom ali drugače podpira delovanje zavoda, izpolni pristopno izjavo in plača letno članarino.

Članarina za l. 2018  znaša  10 €/leto. Poravnate jo lahko osebno na srečanjih ali pa na TRR Zavoda Svibna , št. 02982-0254971061.

Nabor aktivnosti, vsebin, programov, v katerih lahko sodelujete je zelo širok, lahko pa upoštevajoč trajnostna načela predlagate in vpeljete tudi povsem nove:

 • VARSTVO IN PROUČEVANJE RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH VRST(poudarek je zlasti na ogroženih vrstah kot so netopirji, ptice, različni vodni organizmi, izjemna drevesa, rastline idr.; priprava in izvedba dogodkov ob mednarodnem dnevu biotske pestrosti, evropski noči netopirjev, ipd.)
 • OBNOVLJIVI VIRI IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE (razvoj in popularizacija različnih poti do učinkovite rabe oz. zmanjšanja rabe energije, aplikacija obnovljivih virov energije zlasti v samooskrbi)
 • SONARAVNA REVITALIZACIJA OKOLJA - EKOREMEDIACIJE(varovanje in sanacija vodnih virov, protierozijske zaščite, protihrupne zaščite ipd. – kot npr. rastlinske čistilne naprave idr.)
 • SONARAVNO KMETOVANJE (po načelih permakulture, biodinamike, starih kmečkih modrostih – kot npr. Trajnostni sadovnjaki ipd. s ciljem dviga samooskrbe in dodatnih virov preživetja zlasti manjših kmetij)
 • SONARAVNI / ZELENI TURIZEM (razvoj in vzpostavitev zelene turistične ponudbe na osnovi izvirnih zgodb in zanimivosti lokalnega okolja)
 • DEDIŠČINA PRAZGODOVINE (raziskovanje in prezentacija dediščine mlajše kamne dobe v povezavi z Ajdovsko jamo oz. staroselskih plemen predantičnega in antičnega časa; npr. »živi muzej – kot rekonstrukcijske skupine, priprava posameznih javnih dogodkov, sodelovanje z muzeji, idr.)
 • SLOVENSKO LJUDSKO IZROČILO (slovenski ljudski plesi, pesmi, pripovedništvo, praznične šege, zdravilstvo, rokodelstvo, stavbarstvo, kmečke in druge prakse, ipd. )
 • SODELOVANJE MED GENERACIJAMI, KMETIJAMI, PODJETJI(medgeneracijska druženja ob izmenjavi različnih znanj in pripravi skupnih dogodkov, razvoj zadružništva idr.)
 • ŠIRJENJE ZNANJA O ZGORAJ NAVEDENIH VSEBINAH (priprava in izvedba izobraževalnih dogodkov – delavnic, posvetov, taborov, študijskih krožkov ter različnih medijskih prispevkov)
 • DRUGO (vaš predlog)

Kaj z aktivnim članstvom v Zavodu Svibna pridobite:

 • okolje, v okviru katerega lahko uveljavljate svoje trajnostne ideje in jih delite z drugimi,
 • različne organizacijske in druge strokovne izkušnje,
 • možnosti za aktivno, ustvarjalno in širšemu okolju koristno druženje,
 • popuste pri posameznih storitvah zavoda,
 • zavedanje, da ste svojemu okolju prispevali nekaj dobrega.

 

Dodatne informacije

031 329 625 (Bernardka)
info@zavod-svibna.si

Zaposleni v zavodu

Slika od Bernardka Zorko
Direktorica Zavoda Svibna

Bernardka Zorko

Od šolskih let prepleta naturo in kulturo, na naravoslovni podlagi je končala socialno delo, družinsko izročilo ji je v zibel postavilo ljubezen do ljudskega petja, plesa, zdravilstva ter do zemlje, dreves in narave nasploh, neko drugo izročilo pa do starodavnih kultur. Z vsem svojem bitjem je podeželanka , željo postati dobra kmetica pa dopolnjuje tudi z željo po povezovanju generacij v samooskrbne skupnosti. Izkušnje je nabirala tudi v izobraževanju odraslih, turizmu, kulturi in to na različnih delovnih mestih, tudi vodstvenih, prav tako v vseh sektorjih – javnem, nevladnem in zasebnem. V Zavodu Svibna tako poleg poslovodenja skrbi za kulturno – turistične vsebine, organizacijo izobraževanj in drugih dogodkov za skupnost, sodeluje pa tudi pri ostalih vsebinah.

Slika od Sašo Obolnar
Projektni vodja, ekolog

Sašo Obolnar

Zavod Svibna predstavlja njegove vrednote in ideje, preko katerega uresničuje tudi svoje osebno poslanstvo. S svojo strokovno usposobljenostjo na področju naravovarstvenih vsebin poskuša zavodu in javnosti pridati predvsem na iskanju rešitev na področju trajnostnega kmetijstva ter ohranjanja in trajnostne rabe naravnih virov.