Alternativni vodni viri na podeželju

V Zavodu Svibna se v večji meri ukvarjamo z izzivi podeželja, tudi kmetijstva pretežno na hribovskih območjih. Številni izzivi na področju povečanja prehranske samopreskrbe v Sloveniji, kot pritiski na vodne vire, upad biodiverzitete in malih kmetij zaradi konvencionalnih metod kmetovanja so nas usmerili v iskanje celostnih rešitev. Reciklaža in ponovna uporaba odpadne vode iz gospodinjstev ali kmetij na podeželju lahko bistveno zmanjša pritiske na obstoječe vodne vire, hkrati pa pridelovalcem predstavlja nove možnosti za rastlinsko pridelavo. Sonaravno zasnovani vodni zadrževalniki pa so zasnovani tako, da poleg osnovne, opravljajo tudi estetsko in biotsko funkcijo v prostoru.

Naše storitve za gospodinjstva in kmetije na podeželju

  • svetovanje in ogled stanja na terenu

  • izdelava idejnih rešitev vodnih zadrževalnikov

  • izdelava idejnih rešitev ERM ukrepov za izboljšanje stanja obstoječih vodnih zadrževalnikov

  • izvedba ERM ukrepov na vodnih zadrževalnikih

  • strokovna pomoč pri izgradnji vodnega zadrževalnika

  • izdelava načrta za vzdrževanje

  • vzdrževanje vodnih zadrževalnikov

Picture of Kontaktirajte nas za dodatna vprašanja

031 226 378 (Sašo)

info@zavod-svibna.si, saso@zavod-svibna.si

Kontaktirajte nas za dodatna vprašanja
Na podeželju so nam lahko na voljo različni vodni viri, ki so lahko stalni ali občasni. Vsekakor vsi nimamo enakih pogojev, poleg tega se lahko tudi stalni viri ob izrednih pojavih suše zmanjšajo ali celo prekinejo. Zato je odvisno od potreb in možnosti potrebno razmišljati o uporabi več vodnih virov, zlasti v obdobju večje porabe. Alternativni vodni viri poleg tekočih voda reke, potoki...) za zadrževanje so lahko še padavinske ali meteorne vode, odvečna voda iz vodnih zajetij pitne vode ali prečiščena odpadna voda iz gospodinjstev. Med naštetimi dajemo največ pozornosti na zadrževanju padavinske vode in prečiščene odpadne vode in njeni ponovni uporabi.
Raba vodnih virov predvsem v hribovitih območjih, kot tudi njeno hitro odtekanje iz območja ima za posledico številne težave ki se v glavnem kažejo v spremembi vodnih režimov, povečanja erozije, izsuševanjem terena, ki nenazadnje privede do pomanjkanja vode. Poseben problem pa je tudi onesnaženost vodnih virov predvsem z nitrati, oz. fekalijami.
Vsekakor lahko z vodnim zadrževalnikom veliko pripomoremo k izboljšanju stanja zgoraj omenjenih težav, žal pa so mnogotere obstoječe akumulacije namenjene izključno ozkim ciljev uporabnikov, ki se kaže tudi v njihovih zasnovah. Največkrat gre za preproste kotanje obdane s folijo za namene namakanja kmetijskih površin ali ribnike, ki pa niso zasnovani večnamensko in s tem ne dosegamo večnamenskih trajnostnih učinkov.
Poleg njegove ozkonamembnosti se zaradi sicer največkrat nepravilne izgradnje, vnosa hranilnih snovi, suspendiranih delcev, pomanjkanja kisika, posledične evtrofikacije zlasti v poletnih mesecih kvaliteta vode še poslabša, kar lahko ogrozi prvotni namen uporabe (zalivanje...). Kot enostavno zgrajen zadrževalnik obdan le s folijo pa predstavlja tudi tujek v okolju, namesto nasprotno.
V Zavodu Svibna se ukvarjamo z rešitvami naravnih revitalizacij/ekoremediacij (v nadaljevanju ERM) obstoječih vodnih zadrževalnikov, kot tudi z zasnovami novih. Poglavitna cilja sta v umetno narejene zadrževalnike vključiti čimveč naravnih procesov, ki izboljšujejo kakovost vode, obenem pa z zasnovami poskušamo objektu dati več funkcij. Tako zasnovan objekt poleg cilja namakanja izvršuje kompenzacije vodnih viškov, povečuje požarno varnost, lahko nudi možnost rekreacijskih dejavnosti, polepša izgled okolice, s povečanjem biodiverzitete v samem objektu pa izboljšuje tudi ekosistemske funkcije objekta samega, kot tudi okolice.