Dejavnosti / ponudba

Dejavnosti Zavoda Svibna odražajo poslanstvo zavoda, ki je, izhajajoče iz lokalnega okolja, usmerjeno v trajnostno preživetje, s čimer je tesno prepleteno varovanje naravnih virov oz. virov okolja.

Zavod, kot neprofitna nevladna organizacija, izvaja večino dejavnosti neprofitno, namenja jih različnim skupinam - mladim, družinam, odraslim, starejšim, pripadnikom različnih interesnih in stanovskih združenj, Slovencem in tujcem, ljudem in naravi. Del storitev je namenjen tudi kmetijam, podjetjem in razvojnim organizacijam.

Večji del potrebnih sredstev tako zavod pridobiva preko javnih razpisov in donatorjev, v manjši meri pa izvaja tudi storitve, prihodke od teh pa namenja financiranju neprofitnih dejavnosti.

Pri izvajanju dejavnosti se zavod povezuje in sodeluje z različnimi domačimi in tujimi strokovnjaki in organizacijami.

 

Temeljna dejavnost zavoda je varstvo naravnih vrednot, v okviru katere zavod namenja posebno pozornost ohranitvi naravnih vrednot, zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, ekosistemov in krajine na ožjem in širšem območju Ajdovske jame pri Nemški vasi in širše v regiji.

 

V sklopu dejavnosti na področju varstva okolja si zavod prizadeva za zdravo življenjsko okolje in trajnostni razvoj območja s čim manjšim ekološkim odtisom. V okviru tega so poglavitne vsebine: ekoremediacije, sonaravno kmetovanje, lokalna samooskrba, obnovljivi viri, reciklaža odpadkov, sonaravno kmetovanje, lokalna samooskrba, trajnostna mobilnost…

 

Na področju varovanja kulturne dediščine zavod del dejavnosti namenja promociji in varstvu kulturne dediščine Ajdovske jame in v tej povezavi tudi raziskovanju starih kultur. Ukvarja pa se tudi z nesnovno dediščino širšega posavskega prostora, zlasti s starimi kmečkimi šegami in praksami. V muzejski dejavnosti bo pripravil različne predstavitve dediščine prazgodovine in občasne razstave s področja nesnovne dediščine na različnih lokacijah.

 

V podporo zgornjim dejavnostim zavod organizira različne oblike neformalnega izobraževanja, kot so seminarji, tabori, tečaji, študijski krožki, ekskurzije, razstave, predavanja, seminarje, predstavitve, posvete in delavnice. Izvaja pa tudi različne razvojne projekte, tudi za razvoj "zelenih" delovnih mest oz. storitev.

 

Zavod v okviru varstvenih režimov izvaja različne turistične programe, animacije in javne dogodke, v povezavi z naravno in kulturno dediščino Ajdovske jame in njene okolice.

 

Za več informacij in naročilo nas kontaktirajte na: Zavod Svibna, Brezovska Gora 19, p. 8273 Leskovec pri Krškem, tel. +386(0)31 329 625; e-pošta: svibna1@gmail.com 

Trajnostni sadovnjaki

Plan B za Slovenijo

LAS Posavje

Prijava na e-novice